Järgnevad tingimused kehtivad Montessori õhukarussellide rentimisel OÜ-lt Kes Keda Kasvatab (edaspidi Rendileandja). Vara rentimise aluseks on rendileandja poolt saadetud ning rentniku poolt tasutud arve, milles on välja toodud renditava vara loetelu, rentimise kuupäev ning maksumus. Arve tasumisega nõustub rentnik järgima käesolevaid renditingimusi.

Rentniku vastutus

 1. Inventar on rendileandja omand. Keelatud on rentniku poolt inventari omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine. Rentnikul on õigus inventari kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 2. Rentnik kohustub kasutama inventari heaperemehelikult.
 3. Rentnik kohustub tagastama vara samas seisukorras nagu on rentnikule väljastatud.
 4. Juhul, kui renditud inventaril ilmnevad puudused või see osutub kasutamiskõlbmatuks, on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat.
 5. Renditud inventari rikkumise või kadumise korral on rentnik kohustatud rendileandjale hüvitama samaväärse uue toote asendamise kulu.

Rendiperiood

 1. Rendiperiood algab hetkest kui rentnik on renditud inventari rendileandja juurest  kätte saanud või hetkest kui rendileandja on selle rentnikule toimetanud, kui pole teisiti kokku lepitud.
 2. Rendiperiood lõppeb hetkest, mil kogu renditud inventar on jõudnud tagasi  rendileandja kätte.
 3. Rendiperiood lepitakse iga kliendiga individuaalselt kokku.
 4. Kui inventari ei ole õigeaegselt rendiperioodi lõpuks tagastatud, nõutakse kliendilt sisse hüvitis hilinenud päevade eest 10 % kogu renditasust iga hilinenud ööpäeva kohta.
 5. Postiga/kulleriga saatmisel algab rendiperiood hetkest, mil rentnik on paki automaadist kätte saanud ja lõppeb hetkel, mil see on pakiautomaati asetatud või kullerile üle antud. Transpordiaega rendiperioodi sisse ei arvestata.

Renditasu ja maksmise kord

 1. Renditasu on rentniku poolt rendileandja saadetud arve alusel tasutud summa valitud toodete kokku lepitud rendiperioodi eest.
 2. Tellimus jõustub arve laekumise hetkest.
 3. Kulleri või postiga saatmisel tasub transpordi eest klient v.a kui on kokku lepitud teisiti.

Inventari kättesaamine ja tagastamine

 1. Eelneval kokkuleppel on võimalik inventarile ise järgi  tulla aadressil Oksa 6-2 Muraste Küla Harku vald Harjumaa 76905. Teised tellimused saadetakse postiga.
 2. Kättesaamise ja tagastamise kuupäevad lepitakse teiega enne e- maili teel täpsemalt kokku.
 3. Vara üleandmist kinnitab postiga saatmise korral paki kättesaamise kinnitus pakiautomaadist.
 4. Kõik esemed tuleks pakkida samadesse pakenditesse, millega need kätte saadi.
 5. Kui peale tagastamist ilmneb, et teie poolt tagastatud inventari hulgas on puuduvaid või rikutud inventari, teavitame teid koheselt. Rikutud inventari puhul arvestame paranduskulud või asenduskulud, olenevalt kahjustuste suurusest, ning esitame lisaarve.

Muudatused ja tellimusest taganemine

 1. Palume teavitada koheselt kui selgub, et peate renditehingust taganema.
 2. Kui te mingil põhjusel soovite rendilepingust taganeda ja teavitate meid sellest enne inventari üleandmist/ postitamist, kuulub renditasu 100% tagastamisele.
 3. Kui inventar on rendilepingust taganemise hetkeks üle antud/ postitatud, siis renditasu tagastamisele ei kuulu.

Vaidluste lahendamine

 1. Kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse käesolevatest OÜ Kes Keda Kasvatab renditingimustest ja Eesti Vabariigi seadustest. Kõik käesolevast tingimustest johtuvad vaidlused lahendatakse Tallinna Linnakohtus või rendile andja nõudmisel rentniku kodukoha kohtus või lepingu lõppemishetkel rendivara asukohale lähimas kohtus.
 2. Leping loetakse poolte vahel sõlmituks arve tasumisega rentniku poolt.
 3. Rendileandjal on õigus katkestada leping koheselt kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, ei taga inventari säilimist laenutatud kujul, kasutab inventari lepingutingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat lepingut. Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud tagastama laenutatud inventari koheselt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial